ОБЕКТИ:

До този момент дружеството има сключени и изпълнени, придружени с референции за добро изпълнение следните договори: • СМР по част “Мрежи, телефония и видеонаблюдение” на обект: "Цех за намаляване на размерите и дезактивация" • “Възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите за телекомуникации и техническите системи за сигурност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”; • "Осигуряване на физическа сигурност на регистратура за класифицирана информация в сградата на РайонноУправление- "АЕЦ Козлодуй" • "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по линия на физическата защита в Хранилище за отработено гориво (ХОГ)"; • СМР по част "Пожароизвестяване" на обект: "Цех за намаляване на размерите и дезактивация" • "Доставка и монтаж на съоръженията по част 13 „Физическа защита” на обект: "Цех за намаляване на размерите и дезактивация на демонтираното оборудване – АЕЦ „Козлодуй” ; • "Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 година"; Об. поз.№4: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех "Електрооборудване" (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти"; • "Инженеринг за реконструкция на ПСОВ-гр. Враца; Подобекти: Реконструкция съоръжения 20 kV в ТП "Пречиствателна станция"; Аварийно захранване с дизелов генератор 400 kVA, 0,4 kV; Табло "ГлТНН"Част: Електро; • „Модернизация на халета 1 р 3 от център за подрастващи с токови носачки, п.и. 000900 в землището на гр. Мизия“ • "Монтаж и въвеждане в експлоатация на дизелпомпени агрегати 5,6UJ81, 82D01 и 5,6VB23, 24D01" в АЕЦ Козлодуй ЕАД“ • "Подмяна на блокови абонатни станции в АЕЦ Козлодуй ЕАД“ • Подмяна на устройства за изкуствен звезден център в цех БПС на АЕЦ Козлодуй ЕАД“ • "Изграждане на нова сградна телефонна инсталация в помещения и офиси в Административна сграда в ЕП2" • Монтажна нова система за пожароизвестяване в СК-3 (СБО, БМР, ХРАО и СББ) в АЕЦ Козлодуй ЕАД“"Подмяна на съществуваща пожароизвестителна система в подобекти Открита разпределителна уредба (ОРУ), Брегова помпена станция (БПС) и Персонал и Учебно-тренировъчен център (П и УТЦ)" в АЕЦ Козлодуй ЕАД; • Изграждане на тръбна и кабелна разводка, монтаж на оборудване и ПНР на Пожароизвестителна система в обект "Вещеви склад на отдел „Логистика на запасите” АЕЦ Козлодуй ЕАД; • "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на касетъчни филтри за вентилационна система в помещения кота - 4,20, 5АЭ3056 и кота - 4,20, 6АЭ056" АЕЦ Козлодуй ЕАД; • "Повишаванe на физическата защита на обект РЩУ-5(6) блок" АЕЦ Козлодуй ЕАД; • "Модернизация на система за регистрация на достъпа до входовете на ЦУА и "Скривалище" ИЛК на "АЕЦ Козлодуй"

ОБЕКТИ:

СМР на обект: “Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона” АЕЦ Козлодуй ЕАД; • "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по линия на физическата защита в Хранилище за отработено гориво (ХОГ)" • "Подмяна на прекъсвачи В϶-6 в секция 5/6 ВА, ВВ,ВС, ВD" на "АЕЦ Козлодуй ЕАД"; • "Изграждане на сгради за мобилни дизел генератори"АЕЦ Козлодуй ЕАД • Монтаж на стоманена конструкция на обект "Доставка и монтаж на дъговидно метално хале на територията на Склад №001 към отдел УЗ" в • "Ремонт на райони и помещения в ОРУ на АЕЦ Козлодуй ЕАД"; • "Метрополитен София I-ви Метродиаметър, МС20, МС21, МС22 и МС23",гр.София • "Електрозахранване на шнекпресов агрегат" гр. Бойчиновци; • "Изработка и монтаж на шкафове за съхранение на пожарогасители" в "АЕЦ Козлодуй ЕАД"; • "Ел. захранване на фургони в района на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД на ТК-1"; • "Проектиране и изграждане на компютърен кабинет в съществуваща класна стая на училище "Св. Св. Кирил и Методий"; • "АЕЦ Козлодуй-Ремонтни дейности по секции BE и BF в ОСК"; • "Строително-ремонтни работи на обект: "Смесена база на ДА "ДР и ВВЗ""; • "Инженеринг за реконструкция на ПСОВ-гр. Враца"; • "Инжинеринг за реконструкция на ПСОВ - Враца, подобекти "Изместване на кабелно трасе в района на подобект N 37 - Комбинирана сграда - нова за ПСОВ гр. Враца" и "Реконструкция на външно ел.захранване SH 20kV "; • "Сграда на РПУ гр.Козлодуй" в УПИ IV кв. 118 по ПРЗ на гр.Козлодуй”; • “КПП24, кула Хърлец, АЕЦ "Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй”; • Строително-ремонтни работи на обект: "Смесена база на ДА "ДР и ВВЗ""; • "Подмана на прекъсвачи секция 6ББ на блок 6"АЕЦ Козлодуй"ЕАД"; • "PPС Козлодуй-НУPТС, гр. Козлодуй"; • "Модернизиране и интегриране на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО)-Сграда СББ/СВО на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД; • "Изграждане на автоматизирана пропускна система (АПС) за регистрация на служителите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в отдел Автотранспорт";